Daftar nama-nama Kepala Desa Panulisan

DAFTAR NAMA
 KEPALA DESA PANULISAN
YANG PERNAH MENJABAT
DARI TAHUN 1801 - 2014

 1. Ki Astramanggala alias Ki Jagara : 1801 - 1817
 2. Ki Jayadiwangsa alias Ki Bekel : 1817 – 1847
 3. Ki Alpiasan : 1847 – 1864
 4. Ki Bangsangali alias Ki Empu alias Ki Bangsaguna : 1864 – 1868
 5. Ki Sastramanggala : 1868 – 1879
 6. Ki Maryani : 1879 – 1884
 7. Ki Asmadiwirya alias H. Idris : 1884 – 1898
 8. Ki Kana Dipadiwirya : 1898 – 1915
 9. Ki Arsadinata alias Ki Gede alias Ki Nanti : 1915 – 1927
 10. Ki Wiradisastra : 1927 – 1931
 11. Ki Sukatmaja : 1931 - 1945
 12. Ki Sumarta : 1945 – 1947
 13. Ki Harjasasmita : 1947 – 14 Juli 1952
 14. Ki Wikarta : 1952 – 1964
 15. Ny. Ene Suwarti : Maret 1964 - Oktober 1965
 16. Supardo Hidayat A.S. : 21 Pebruari 1967 - 2002
 17. Sardoyo : 2002 - 2007
 18. Hartono : 2007 - 2014
 19. Wahro : 2014 - 2019
print this page Print disini

Sumber : 
Buku Pemerintahan Desa Panulisan (1983)

Informasi aparatur desa panulisan
Daftar nama-nama Kepala Desa Panulisan Daftar nama-nama Kepala Desa Panulisan Reviewed by Anak Desa on 15.37 Rating: 5